Legal information

Tillstånd och tillsyn

Nostep AB är en försäkringsförmedlare med stor kunskap inom hund och kattförsäkring. Försäkringarna förmedlas under varumärket Petson.

Nostep AB är registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Bolaget har tillstånd för att förmedla försäkringar i klass 9, annan sakskada och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Nostep ABs marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.

Grund för distribution

Nostep AB distribuerar försäkringar men lämnar ingen rådgivning som avses i lag om försäkringsdistribution. Bolaget utför med andra ord ingen opartisk och personlig analys för sina kunder.

Försäkringsgivare för Nostep AB:s försäkringar är Eir Försäkring AB (559166-0617). Eir Försäkring AB står under tillsyn av finansinspektionen.

Ansvarsförsäkring

Nostep AB och dess förmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för eventuell ersättningsskyldighet som vi kan få gentemot dig som vår kund. Försäkringen är tecknad hos IF skadeförsäkring AB.

Vid tillfälle då du anser att du vållats skada eller ekonomisk förlust som du anser att Nostep AB har varit orsak till har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsgivaren. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 760 euro.

Kvalificerat innehav

Nostep AB innehar inga ägarandelar i något försäkringsbolag och ägs inte till någon del av något försäkringsbolag.

Pris- och ersättningsinformation

Nostep AB får ersättning från Eir Försäkring AB för förmedlade försäkringar. Ersättningen bygger på en kombination av den förmedlade försäkringsaffärens tekniska resultat samt den förmedlade premievolymen.

Klagomål

Vi kommer att göra allt så långt det är möjligt för att göra dig som kund nöjd. Tyvärr kan det ändå finnas tillfällen då vi som bolag och du som kund inte kommer överens. Det första du kan göra om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende och du vill framföra synpunkter eller klagomål är att skicka e-post med dina synpunkter eller klagomål till klagomal@petson.se. Att framföra klagomål är kostnadsfritt och kommer besvaras snarast och noggrant.

Om du fortfarande inte är nöjd efter att Petson har hanterat ärendet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Om en tvist ändå skulle uppstå kan du få den prövad i svensk allmän domstol.

Konsumentvägledning

Som konsument kan du alltid få vägledning i ditt val av försäkring genom Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket eller konsumentvägledningen i din kommun. Dessa tjänster är alla kostnadsfria.

Behandling av personuppgifter

Hur Nostep ABs behandlar personuppgifter finns att läsa på Personuppgifter.

Ångerrätt

Om du som konsument har ingått ett avtal på distans, till exempel via telefon eller internet, har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Du behöver meddela Nostep om ditt beslut som kommer att hjälpa er med avslutet. Vid ångrat avtal har Nostep rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar den period då avtalet varit i kraft.

Viktiga adresser

Nostep AB

Adress: Box 4037, 182 04 Enebyberg

Tel: 08-14 20 00

E-post: hej@petson.se

Hemsida: www.petson.se

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Tel: 08-408 980 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall

Tel: 060-18 40 00

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Hemsida: www.bolagsverket.se

Konsumentverket

Adress: Box 48, 651 02 Karlstad

Tel: 0771-4233 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Hemsida: www.konsumentverket.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Tel: 0200-2258 00

Hemsida: www.konsumenternas.se

Ansvarsförsäkring

Adress: If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm

Huvudkontor: Barks väg 15

Tel: 0771-4300 00

Hemsida: www.if.se

Försäkringsgivare

Adress: Eir Försäkring AB, Box 3132, 103 56 Stockholm

E-post: info@eirforsakring.se

Hemsida: www.eirforsakring.com