Behandling av personuppgifter

Vi värnar din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter samt om dina rättigheter.  

Vad är en personuppgift

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Personuppgifter kan exempelvis vara personnummer, namn, adress, videofilmer och IP-adresser.

Behandling av personuppgifter

Hur hämtar vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter från dig och från externa källor.  

Till exempel hämtar vi uppgifter från

 • webbformulär
 • chatt
 • ansökningar på papper
 • telefonsamtal som dokumenteras eller spelas in
 • djursjukhus och kliniker
 • djurhälsopersonal om det är nödvändigt för att fastställa anspråk på försäkringsersättning
 • allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register såsom folkbokföringen och kreditupplysning
 • från en skadelidande tredje man vid skadereglering eller från en annan försäkringsgivare vars kund också är involverad i samma skada

Vi kan alltså komma att samla in dina personuppgifter utan att du ingått avtal med Petson. Till exempel om vittne eller skadevållande i ett ärende.  

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

De personuppgifter vi behandlar beror på hur vi har kommit i kontakt. Det kan vara vid begäran av offert, skadereglering, ingånget avtal om försäkring eller foderprenumeration.  

Vi kan sålunda komma att behandla

 • Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt andra kontaktuppgifter
 • Uppgifter om ditt eller dina djur
 • Försäkringsuppgifter
 • IP-adresser eller dylika digitala identifieringssätt
 • Uppgifter om misstänkta försäkringsbedrägerier  

Syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter

De olika lagliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling

 • Fullgörande av avtal. När vi behöver lagra dina personuppgifter för att fullfölja ett avtal vi ingått med dig. Till exempel om du tecknar ett foderabonnemang.  
 • Rättslig förpliktelse. När det krävs enligt lag att vi behandlar dina personuppgifter. Till exempel vid rapportering till myndigheter.  
 • Berättigat intresse. När vi bedömer att vår behandling av dina personuppgifter väger tyngre än ditt skydd av den personliga integriteten. T.ex. vid direktmarknadsföring och skadeförebyggande åtgärder.  
 • Samtycke. När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.  
 • Rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk till exempel vid tvister.

I detta dokument kan du läsa om vårt syfte och lagliga grund för att behandla dina personuppgifter beroende på ändamål.

Hur vi delar personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter. Delning sker enbart med lagligt stöd och dina uppgifter kommer aldrig säljas till annan part.  

Till exempel kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 • Vår riskgivare, EIR Försäkring AB
 • Våra leverantörer
 • Försäkringsbolag
 • Myndigheter, Larmtjänst och Skadeanmälningsregister (GSR)
 • Domstolar och försäkringsnämnder

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

Vi lagrar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle exempelvis ett personuppgiftsbiträde lagra dina personuppgifter på vårt uppdrag utanför EU/EES vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter. Vanligtvis sker detta med standardiserade avtal mellan oss och personuppgiftsbiträdet.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vårt avtalsförhållande fortgår, eller så länge något annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras. Därefter sparas dina uppgifter i högst 10 år.  

Uppgifter som enbart används för marknadsföringsändamål men som inte resulterar i ett avtal, sparas normalt i sex månader.

Uppgifter som samlas in via webbformulär när du räknat på pris på en försäkring sparas normalt i upp till två dygn, i syfte att kunna kontakta dig för att hjälpa dig och ge dig information.

Profilering

Vi använder profilering för premiesättning och automatiserade beslut samt för att motverka bedrägerier.

Profilering betyder en automatisk behandling av personuppgifter som sedan används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en person. Till exempel vistelseort, ålder, och erfarenhet med djur.  

Automatiskt beslutsfattande

Vi använder automatiska beslut till exempel för att beräkna premie på vår hemsida.  

Automatiserat beslutsfattande innebär att vi fattar ett beslut utan någon mänsklig inblandning. Vid till exempel premieberäkning ökar det vår effektivitet i vår service till dig.  

Dina rättigheter

Här beskrivs ett antal rättigheter du har avseende dina personuppgifter. Kontakta gärna oss om du vill tillvarata någon av dessa.  

Du som registrerad har rätt att lämna in klagomål till Integrationsmyndigheten, IMY, imy.se. Du kan också läsa mer om dina rättigheter på https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.  

 • Registerutdrag. Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi lagrar om dig och kan begära ett utdrag från oss genom att kontakta oss.  
 • Rättelse. Du kan begära att få dina uppgifter rättade om dessa är felaktiga.  
 • Begränsning. Du kan begära att vi begränsar våra uppgifter om dig ifall du anser att vi behandlar felaktiga uppgifter, inte behöver uppgifterna eller om de strider mot gällande lag. Detta gäller även under behandling av ett ärende.  
 • Invändning. Du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund.  
 • Invändning mot automatiserat beslut. Du har rätt att invända mot automatiserade beslut om beslutet har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Du kan då begära att få ett beslut från en medarbetare på Petson.  
 • Radering. Du har rätt att få vissa personuppgifter raderade. Du kan dock inte få uppgifter raderade som krävs för vår avtalsuppfyllelse eller av lagkrav.  
 • Rätt att återkalla samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till exempel för mottagande av marknadsföring. Vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter vid återkallande av samtycke.  
 • Avregistrering från reklam. Du kan alltid avregistrera dig från reklam från Petson. Notera dock att efter avregistrering kan du fortfarande förekomma i allmänna register.
 • Dataportabilitet. Du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar och som du lämnat till oss för att fullgöra avtal eller genom samtycke i ett digitalt format.  

Ansvarig för dina personuppgifter  

Nostep AB

Organisationsnummer: 559348-4222

Vendevägen 87

18232 Danderyd

E-post: hej@petson.se

Telefon: 08 – 14 20 00